Tomke poppenkast voorstelling

9 juni 2017 t/m 5 juli 2017 | Bibliotheek Bolsward, Wommels, Sneek, Workum, Makkum en Koudum

Kosten: € 2,-- (leden) / € 4,-- (niet-leden)

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Tomke en it wûnderaai!

It is maitiid yn it túntsje fan Kornelia, Tomke en Romke. Dan komt der in frjemde figuer yn it túntsje. In professor. Hy hat in útfining dien. Gjinien mei der fan witte. Mar as hy him gau ferstopje moat lit hy de útfining yn it túntsje lizze. Romke ûntdekt wat nuvers yn de tún. In aai dat prate kin en ek noch muzyk makket. Fan wa is dat aai? En hoe krijt de professor syn útfining werom?

Fan 6 oant en mei 10 juny is der wer de Fryske Foarlêswike. Fan tiisdei 6 juny ôf is it Tomke temaboekje Tomke troch it jier (oer seizoenen) yn 'e bibleteken te krijen.

Waar en wanneer?

 

De Tomke poppenkast voorstelling is nog te zien in:

  • Bibliotheek Koudum: op woensdag 5 juli om 15.00 uur

Graag aanmelden via onderstaande knop of aan de balie in de bibliotheek.