Zomerexpositie in Bibliotheek Wommels

2 juli 2018 t/m 31 augustus 2018 | Bibliotheek Wommels

Kosten: Gratis toegankelijk tijdens openingsuren van de Bibliotheek

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Tijdens de maanden juli en augustus kunt u de expositie van Marten Nauta: 'De aparte werklikheid' bekijken. Hij schept een aparte werkelijkheid met zijn foto’s.

Dit seit Marten der sels oer

"Fotografearje. Stiet it ûnderwerp goed yn byld? Is de beljochting nei ’t sin? Gjin eleminten op de foto dy ’t der net ta dogge? Wat hat de foto te sizzen? Om hjir mei oan ‘e gong te wêzen is moai wurk. Mar… foto’s meitsje yn âlde ferfallen gebouwen of foto’s meitsje op plakken mei spegelbylden.
Dat is ek moai wurk. Dêr kinst sels út in soad byld-eleminten, sa as ljochtynfal, skaadwurking, lijnwurking, in eigen komposysje meitsje.

Eins hast mear mooglikheden dyn eigen aparte werklikheid te skeppen."