Organisatie

Kaart van Friesland

Wie zijn wij?

Stichting Bibliotheken Mar en Fean verzorgt het openbaar bibliotheekwerk in de gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen en Súdwest-Fryslân.

De stichting heeft 12 bibliotheekvestigingen in een werkgebied van ruim 195.000 inwoners. Daarnaast zijn er schoolbibliotheken in de buitendorpen. Bij de stichting werken 70 medewerkers.

Doelstelling

Download het meerjarenbeleidsplan

De Bibliotheek is het lokale, fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert.

De Bibliotheek schept essentiële voorwaarden voor een leven lang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en groepen en levert daarmee een cruciale bijdrage aan de kennissamenleving.

De kernfuncties van de Bibliotheek zijn lezen, leren, informeren, ontmoeting en debat, kunst en cultuur.

Er is een meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de jaren 2015-2019.  

Jaarstukken 2017

Download het bestuursverslag (1.3 MB)

In de Jaarstukken van 2017 kunt u teruglezen wat erallemaal tot stand is gekomen in onze organisatie. Om te downloaden kunt u op de afbeelding klikken of op de knop hieronder. Het bestand is ca. 14 MB.

 

 

 

 

 

Van links naar rechts; Hillie Haarsma, Willemijn Schaapman, Dilly van Empel en Sytske Atsma.

De directie

De directie van Bibliotheken Mar en Fean wordt gevormd door de directeur die tevens bestuurder is. De directeur is met de overige leden van het managementteam verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie en is tevens het aanspreekpunt van de organisatie voor derden. Het managementteam wordt gevormd door:

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheken Mar en Fean houdt toezicht op de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Op de realisatie van de doelstellingen en de strategie, maar ook op het risicobeheer en het financieel beleid. Daarbij houdt de Raad van Toezicht rekening met de belangen van de mensen die bij de organisatie betrokken zijn. Ook wegen ze de belangen van de betrokkenen.

  • Mevrouw Rona Postma; voorzitter en voorzitter Remuneratiecommissie
  • De heer Jeroen Westerik; lid Auditcommissie
  • De heer Tjalling Wiersma; lid Auditcommissie
  • De heer Sixtus Haverkamp; vice-voorzitter en lid Remuneratiecommissie
  • Mevrouw Mirjam Spagnoletti; secretaris (op voordracht van de Ondernemingsraad)
  • De heer Roel Woering; lid

De Raad van Toezicht werkt volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance. De code bevordert good governance en is een richtlijn voor het invullen van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. De Raad van Toezicht is lid van de Nederlandse Vereniging Toezichthouder Cultuur.

ANBI-status

Stichting Bibliotheken Mar en Fean heeft een Culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dat betekent dat u een schenking of een legaat met 25% extra kunt aftrekken van de belasting. Wilt u hierover meer weten? Kijk op de site van de Belastingdienst.

Klokkenluidersregeling

Bij een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, kan advies ingewonnen worden bij het Huis voor Klokkenluiders.

Zie hiervoor de website van het Huis voor Klokkenluiders. Of u raadpleegt in vertrouwen de interne adviseur van Bibliotheken Mar en Fean, Greetje Schlimbach, mailadres: g.schlimbach@bibliothekenmarenfean.nl

Stichting Bibliotheken Mar en Fean, Marktplein 1, 8701 KG Bolsward
T (0515) 577156
E info@bibliothekenmarenfean.nl
NL75RABO0335412289
KvK: 56928483
BTWnr: NL852365883B01

Stichting Bibliotheken Mar en Fean maakt deel uit van het Fries Bibliotheken Netwerk, een samenwerkingsverband van vijf basisbibliotheken en Bibliotheekservice Fryslân.