Folje de fraglist yn

Tomke belibbet al mear as 20 jier de moaiste aventoeren.
Wy binne hiel benijd nei jim ûnderfingen mei it Frysk. Hat Tomke fan ynfloed west op it brûken fan it Frysk? Jim as âlders kinne ús helpe om dy fraach te beäntwurdzjen.

Naar de bespreking op mijnbieb.blog

Pieteke over Laatste Woorden van Michael Koryta.